hexdump是linux下的一个二进制文件查看工具,它可以将二进制文件转换为ASCII、八进制、十进制、十六进制格式进行查看。

语法格式: hexdump [参数] [文件]

常用参数:

-n length只格式化输入文件的前length个字节
-C输出规范的十六进制和ASCII码
-b单字节八进制显示
-c单字节字符显示
-d双字节十进制显示
-o双字节八进制显示
-x双字节十六进制显示
-s从偏移量开始输出
-e指定格式字符串,格式字符串包含在一对单引号中
-v显示所有输入数据

参考实例

查看测试文件内容:

[root@uziwp ~]# hexdump testfile

以字节方式查看:

[root@uziwp ~]# hexdump -C testfile -s skip -n number

以字节方式查看所有文件内容:

[root@uziwp ~]# hexdump -Cv testfile